BSO – Afmelden / Ziekte

AFMELDEN
Als uw kind niet naar de buitenschoolse opvang kan komen wegens ziekte verzoeken wij u om dit voor 08.00 uur telefonisch te melden met opgave van de aard van de ziekte. Als uw kind incidenteel veel eerder of later opgehaald of gebracht zal worden dan horen wij dat graag op voorhand. Vakantieperiodes en eventuele andere dagen waarop uw kind niet komt moeten eveneens op voorhand worden doorgegeven.

ZIEKTE
Op de BSO krijgen wij regelmatig te maken met zieke kinderen. Als het kind tijdens het verblijf bij Minies ziek wordt bellen wij de ouders om het kind op te komen halen. Bij een temperatuur-verhoging houden wij een grens aan van 38.5°. Komt de temperatuur hierboven dan wordt u gewaarschuwd. In de meeste gevallen wordt er bij een buitenschoolse opvang een koortsgrens van 38° gehanteerd. Wij zijn hierin flexibeler omdat wij uit ervaring weten dat kinderen erg snel hoge koorts kunnen hebben zonder dat er gevaar dreigt. U zou dan nodeloos uw werk moeten onderbreken. Wij verwachten daarentegen wel dat wanneer wij bellen, u ook snel contact opneemt.

Wij gaan er van uit dat een kind ziek is als het hangerig of lusteloos is, over pijn klaagt, een herkenbare kinderziekte heeft of hoge koorts heeft en niet meer op de gebruikelijke wijze in de groep kan worden opgevangen.
Mocht u een kind eerder willen halen, dan kan dit na overleg met de medewerksters. Een echt ziek kind betekent een taakverzwaring voor de medewerksters, maar ook voor het kind is het niet prettig om ziek op het BSO aanwezig te zijn. Daarom willen wij u vragen om een echt ziek kind ook daadwerkelijk thuis te houden. Dit geldt ook voor kinderen met een aandoening die besmettingsgevaar oplevert zoals ernstige diarree, hoofdluis of rode hond. Minies volgt hierin de adviezen van de GGD.

Bij de intake wordt u verzocht twee alarmnummers door te geven in geval van ziekte of ongevallen. Het is dan ook aan te raden om wijzigingen in deze telefoonnummers zo spoedig mogelijk door te geven. Voor een adreswijziging of wijziging van huisarts geldt hetzelfde protocol.

MEDICIJNEN
Minies verstrekt geen medicijnen aan kinderen. In uitzonderingsgevallen kunnen hier afspraken over worden gemaakt welke worden vastgelegd op een speciaal formulier. Mocht het noodzakelijk zijn dat uw kind op de BSO medicijnen krijgt toegediend neem dan contact op met de directie van Minies.