Opvangmogelijkheden

VASTE OPVANGDAGEN (51 WEKEN)
Vaste opvang houdt in dat u opvang heeft op vaste dagdelen. Een dag is opgedeeld in twee dagdelen van 5,5 uur. De ochtend loopt van 7.30 uur tot 13.00 uur en de middag start om 13.00 en loopt tot 18.30 uur. Daarnaast is vervroegde opvang mogelijk.

FLEXIBELE OPVANG (51 WEKEN)
Flexibele opvang is ideaal voor ouders die geen vast werk- of studierooster hebben. Bij flexibele opvang kunt u uw dagdelen wekelijks naar wens inplannen. Wel moet het aantal dagdelen per week gelijk zijn. Het is belangrijk dat u een juiste inschatting maakt van het aantal dagdelen dat u per week nodig gaat hebben. Dit omdat wij plaats garantie bieden voor uw kind en deze dagdelen dus ook in rekening gebracht worden.

Bij flexibele opvang kunnen de dagdelen, net als bij vaste opvang, op twee verschillende momenten op de dag ingaan. Het eerste moment is om 7.30 uur en dit dagdeel loopt tot 13.00 uur. De laatste mogelijkheid start om 13.00 uur en loopt tot 18.30 uur.

COMBINATIE VAST/FLEXIBELE OPVANG
Wilt u een combinatie van bovenstaande vormen? Ook dat kan bij Minies Kinderopvang. Als u bijvoorbeeld wel een vaste dag in de week werkt maar de rest flexibel kunt u 1 dag als vaste dag ‘vastzetten’ en 2 dagen als flexibele dagdelen.

OPVANG TIJDENS SCHOOLWEKEN (40 WEKEN)
Hierbij kunt u opvang afnemen gedurende de 40 schoolweken, en niet de 12 weken schoolvakantie.

WISSELDAGEN EN EXTRA DAGEN

Een wisseling van dagen op incidentele basis is mogelijk als de wissel een maand voor of een maand na de gewenste wisseldag plaatsvindt.
Als u bijvoorbeeld opvang afneemt op 18 maart, maar u wilt die dag wisselen, dan kunt u tussen 18 februari en 18 april een wisseldag inplannen.
Ook is het mogelijk om extra dagdelen aan te vragen. Uiteraard zijn wij gebonden aan de mogelijkheden die de wet ons biedt voor het maximale aantal kinderen per leeftijdsgroep die op één groep mogen verblijven en het aantal beschikbare pedagogisch medewerkers. Bij aanvraag zal er beoordeelt worden of de aanvraag mogelijk is. Indien er op de stamgroep van uw kind geen ruimte is, zal er gekeken worden, na uw toestemming, of er op de andere stamgroep ruimte is.

EVEN WENNEN
Niet alleen voor het kind maar ook voor de ouder is het belangrijk dat de wenperiode goed verloopt. Voorafgaand aan de ingangsdatum van de plaatsing binnen ons kinderdagverblijf wordt er 1 wenmoment ingepland. Hierover worden tijdens het intake-gesprek afspraken met u gemaakt. Tijdens het wenmoment is het de bedoeling dat uw kind komt wennen bij Minies, u als ouder of verzorger blijft hier een uurtje bij waarna u vertrekt en na ongeveer vier uur uw kind weer op mag komen halen. Tijdens dit ophaalmoment bespreken we samen hoe het wennen is verlopen. Het is belangrijk dat u tijdens het wenmoment maar ook tijdens de eerste echte plaatsingsdagen steeds telefonisch bereikbaar bent zodat wij u kunnen bellen mocht dit nodig zijn.

HUISREGELS
Minies behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de tussen haar en de ouders gesloten overeenkomst en/of de huisregels te wijzigen in geval overheidsmaatregelen daartoe aanleiding geven. Ouders zijn verplicht aan dergelijke wijzigingen hun medewerking te verlenen.