Oudercommissie

De Wet Kinderopvang regelt dat er standaard op alle locaties een oudercommissie moet worden ingesteld. Het Reglement Oudercommissie beschrijft de inspraakmogelijkheden van ouders en de afspraken tussen ouders en de directie van Minies. Alle ouders die voor opvang van hun kind(eren) gebruik maken van de mogelijkheden van Minies kunnen lid worden van de commissie. Met een oudercommissie beschikt Minies over een gesprekspartner die namens de ouders kan spreken. Bij belangrijke onderwerpen hoeft Minies dan ook niet alle ouders te raadplegen, maar kan zij bij de commissie terecht. Minies voert een actief beleid om een oudercommissie in te stellen. De eigenaresse is de vergaderpartner namens de organisatie. Zij kan tijdens de vergaderingen ondersteund worden door een teamlid. De werkwijze van de commissie is door de oudercommissies zelf vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Dit reglement bevat geen regels die in strijd zijn met hetgeen de Wet Kinderopvang bepaalt. Via de oudercommissies hebben de ouders medezeggenschap in het kindercentrum en de organisatie van Minies. De voltallige commissie bestaat uit drie tot vijf leden. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

De oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatie
  • vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang.

Binnen het pand van Minies hangt een prikbord van de oudercommissie waarop zij informatie openbaar kunnen maken. Tevens hangt er een brievenbus waarin ouders ideeën, opmerkingen en klachten aan de oudercommissie kunnen melden.